3 years ago

Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem

Powodowie W. W. (1), T. W. i A. W. wnieśli o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej na rzecz powodów W. i T. W. solidarnie kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2008 r., a na rzecz powoda A. W. kwoty 18 read more...3 years ago

Między znakiem towarowym a nazwą przedsiębiorstwa

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewiduje, że nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towarów lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilo read more...3 years ago

Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Powód uzasadniając swoje roszczenie wskazywał, iż wprawdzie jest wspólnikiem "A." s. c., jednakże dochodzi praw do firmy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność pod firmą "A.". Według powoda, miejsce read more...3 years ago

Charakter prawa do firmy

W ocenie Sądu strony użyczyły swych nazwisk dla oznaczenia firmy kancelarii radców prawnych działających w formie spółki cywilnej, przez wprowadzenie do kodeksu cywilnego uregulowania dotyczącego oznaczenia przedsiębiorcy prz read more...