Make a blog

Prawo cywilne w orzeczeni

2 years ago

Roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem

Powodowie W. W. (1), T. W. i A. W. wnieśli o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej na rzecz powodów W. i T. W. solidarnie kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2008 r., a na rzecz powoda A. W. kwoty 18.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 19 kwietnia 2008 r. oraz o nakazanie pozwanej usunięcia z nieruchomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w P. przy ul. (...), sieci cieplnej przebiegającej przez tę działkę w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku nie wykonania tego obowiązku, upoważnienie powoda A. W. do usunięcia tego odcinka sieci cieplnej na koszt pozwanej oraz o zasądzenia od pozwanej na rzecz powodów kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Powodowie wnieśli również o zasądzenie od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczona odpowiedzialnością w P. na rzecz powodów W. i T. W. solidarnie kwoty 42.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 kwietnia 2008 r., a na rzecz powoda A. W. kwoty 18.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 15 kwietnia 2008 r. oraz o nakazanie pozwanej usunięcia z opisanej nieruchomości odcinka kanalizacji przebiegającej przez tę działkę oraz dwóch studzienek kanalizacyjnych na niej się znajdujących w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a w przypadku niewykonania tego obowiązku, upoważnienie powoda A. W. do wykonania tego obowiązku na koszt pozwanego oraz o zasądzenia od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Pozwani wnieśli o oddalenie powództw w całości i zasądzenie od powodów kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. adwokat łódź zakres usług
Wyrokiem z dnia 18 listopada 2010 r. Sąd Okręgowy w P. zasądził od pozwanej (...) S.A. na rzecz powoda A. W. kwotę 742,66 zł z ustawowymi odsetkami od 19 kwietnia 2008 r., na rzecz W. W. (1) i T. W. solidarnie kwotę 1.144,60 zł z ustawowymi odsetkami od 7 sierpnia 2008 r., w pozostałej części powództwo w stosunku do pozwanej oddalił. Od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w P. zasądził natomiast na rzecz powodów A. W. kwotę 5.771,98 zł z ustawowymi odsetkami od 19 kwietnia 2008 r., a na rzecz W. W. (1) i T. W. solidarnie kwotę 8.895,70 zł z ustawowymi odsetkami od 7 sierpnia 2008 r., w pozostałej części powództwo o zapłatę oddalił, a postępowanie o nakazanie pozwanej spółce komunalnej usunięcia sieci kanalizacyjnej umorzył.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne:
Sieć cieplna została wybudowana w latach 70 - tych, gdy właścicielem nieruchomości o powierzchni 0,0552 ha położonej w P. przy ul. (...), był Skarb Państwa. Odcinek sieci, został wybudowany na działce Nr (...) w odległości 0,80-1 m od granicy działki, zamiast pod utwardzonym deptakiem przylegającym do działki. Odmienny od planowanego przebieg cieplika nie został oznaczony na mapach terenu. Cieplik ten na podstawie umowy z dnia 29 października 2004 r. został sprzedany pozwanej spółce (...) przez Gminę P. jako środek trwały.

2 years ago

Między znakiem towarowym a nazwą przedsiębiorstwa

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy o znakach towarowych przewiduje, że nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towarów lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji, przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Wymienione oznaczenia mogą jednak być zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli nie będą stanowić jedynie nazwy rodzajowej towaru lub informacji o jego właściwościach. W wyroku z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96 (OSNAPiUS 1997, nr 15, poz. 263), Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepis art. 7 ust. 2 nie przesądza, czy wszystkie lub tylko niektóre z wymienionych w tym przepisie oznaczeń mogą nabyć zdolność odróżniania wskutek używania w obrocie gospodarczym. Przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy jednak uwzględniać interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak długo dany znak jest odbierany jako nazwa produktu lub informacja o właściwościach towaru lub usługi. W przypadku wielu takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców (tak również m.in. (w:) wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, OSNP z 2004, nr 2, poz. 23). Pogląd ten jest aktualny również w rozpoznawanej sprawie.
Przedstawione wyżej stanowisko wyraźnie wskazuje, iż podstawową przesłanką udzielenia praw ochronnych jest zdolność odróżniająca danego oznaczenia. W doktrynie rozróżnia się tzw. abstrakcyjną zdolność odróżniania i konkretną zdolność odróżniania. Znak towarowy charakteryzuje się abstrakcyjną zdolnością odróżniania, gdy oznaczenie oceniane abstrakcyjnie (w oderwaniu od konkretnych towarów lub usług) nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy ma konkretną zdolność odróżniania, gdy nadaje się do odróżniania towarów lub usług zawartych obslugaprawna.net.pl w zgłoszeniu do Urzędu Patentowego RP od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie znak towarowy musi służyć do identyfikacji produktu, w związku z którym wnosi się o rejestrację jako pochodzącego z konkretnego przedsiębiorstwa, a więc znak ma służyć odróżnianiu tego produktu od produktów pochodzących z innych przedsiębiorstw.
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy uznać, iż Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż zgłoszone przez stronę skarżącą oznaczenie PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW, nr Z-207546, nie posiada konkretnej zdolności odróżniającej, albowiem jest to oznaczenie słowne pozbawione jakichkolwiek elementów fantazyjnych, posiadające jedynie charakter informacyjny, wskazujący na miejsce produkcji towarów zgłaszającego i nie spełnia funkcji odróżniającej w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Według Sądu taki znak słowny nie spełnia prawidłowo funkcji odróżniającej, ponieważ nie ma żadnych cech (znamion), które utkwiłyby w pamięci odbiorcy i pozwoliły zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z różnych przedsiębiorstw.

2 years ago

Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Powód uzasadniając swoje roszczenie wskazywał, iż wprawdzie jest wspólnikiem "A." s. c., jednakże dochodzi praw do firmy, jako osoba fizyczna prowadząca działalność pod firmą "A.". Według powoda, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pozwanej spółki jak i przedmiot tej działalności pokrywają się praktycznie ze spółką cywilną "A." w Ł., co stanowi naruszenie dobrych obyczajów kupieckich i narusza zakaz konkurencji. Pozwana spółka, będąca kopią spółki cywilnej, wprowadza klientów w błąd co do tożsamości, jak i firmy nowego podmiotu oraz aktualnej sytuacji spółki cywilnej. Nowy podmiot korzysta z marki wypromowanej przez spółkę cywilną, z jej zaplecza logistycznego i budynku wraz ze sprzętem, a ponadto z numerem telefonu spółki cywilnej, który podaje swoim kontrahentom. W konsekwencji pozwana spółka kieruje swoje usługi do tego samego kręgu odbiorów zamieszkałych na tym samym terenie, co adresaci produktów spółki cywilnej. Powód podnosił, że wspólnicy tej spółki zdjęli z siedziby spółki w Ł. jej szyld i w to miejsce zawiesili szyld nowego podmiotu. Ponadto Mieczysław G. usunął ze strony internetowej spółki cywilnej dane powoda, zaś reklamując spółkę w gazetach zaczął pomijać jego dane, jak również formę prawną podmiotu "A.". Zdaniem powoda, posłużenie się przez pozwaną spółkę zasadniczą częścią firmy spółki "A." s. c. M. G., M. M. W., W. W. aktywuje ochronę przewidzianą dla przedsiębiorcy, który pierwszy użył w powielonej firmy. Uwzględniając częściowo powództwo Sąd Okręgowy oparł się na następujących ustaleniach: dnia 28 grudnia 2006 r. została zawarta umowa spółki cywilnej między Mieczysławem G. i Mariuszem Marcinem W. pod nazwą "A.". Dnia 22 lutego 2007 r. do spółki cywilnej przystąpił Wojciech W. Przedmiotem działalności spółki była m.in. na sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych w tym sprzedaż ciągników. Z zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pajeczyca.bloog.pl z dnia 29.10.2007 r. wynika, iż dokonano wpisu Mariusza Marcina W., jako przedsiębiorcy wykonującego działalność pod nazwą "A." ze wskazaniem miejsca wykonywania działalności w Z., Z. C., T., Ł. i B. z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej 15.01.2007 r. Z kolei w zaświadczeniu z 18.12.2006 r. jako przedsiębiorca został wskazany G. Mieczysław nazwa - A. zakład główny w Z. Jako datę rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisano 1.02.2007 r. Początkowo współpraca między wspólnikami układała się dobrze. Stosunki zaczęły się pogarszać w lipcu 2007 r. Wspólnicy podjęli bezskuteczną próbę wyłączenia powoda ze spółki poprzedzając ją próbą doprowadzenia przez powoda do zbycia jego udziałów w spółce cywilnej. Powód utrzymywał, że we wrześniu 2008 r. powziął wiadomość o utworzeniu w dniu 23 czerwca 2008 r. "A." spółki z o.o. z siedzibą w Ł., której wspólnikami zostali Mieczysław G. i Wojciech W.
Sąd Okręgowy wskazał, iż firma jest nazwą, pod którą działa przedsiębiorca i prowadzi do identyfikacji przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. W rezultacie firma jest prawem przysługującym każdemu wspólnikowi spółki cywilnej. Z momentem rozwiązania spółki cywilnej prawa powoda do nazwy "A." nie wygasły. Dlatego Sąd Okręgowy uwzględnił na podstawie art. 4310 to i art. 5 zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niepieniężne żądanie powoda wskazane w pkt 2 ppkt a pozwu i nakazał pozwanemu usunięcie wyrazu "A." z firmy "A." Spółka z o.o. w Ł. Odmiennie sąd ocenił roszczenie powoda o nakazanie pozwanemu zapłacenia kwoty 10.000 złotych na rzecz Zespołu Szkół w K. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uznając, iż zachowanie pozwanej nie było zawinione.

2 years ago

Charakter prawa do firmy

W ocenie Sądu strony użyczyły swych nazwisk dla oznaczenia firmy kancelarii radców prawnych działających w formie spółki cywilnej, przez wprowadzenie do kodeksu cywilnego uregulowania dotyczącego oznaczenia przedsiębiorcy przepisami art. 431 do 4310 k.c. ustawą z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) w sposób jednoznaczny została unormowana kwestia firmy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i ochrona firmy takich przedsiębiorców. W szczególności wprowadzono zasadę, że przedsiębiorca działa pod firmą i że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna także wtedy, gdy osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Firma jest zatem oznaczeniem przedsiębiorcy i w zasadzie składa się z rdzenia i dodatków obowiązkowych, których nie można pominąć i fakultatywnych, których umieszczenie zależy od woli przedsiębiorców. Ponieważ firma jest nazwą, pod którą działa przedsiębiorca, przypisać jej należy funkcję indywidualizującą przedsiębiorcę w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym, ale także funkcję reklamową pozwalającą zidentyfikować źródło pochodzenia towarów lub usług. Z tych też względów firma jest dobrem intelektualnym, któremu prawo przyznaje ochronę i ma niewątpliwie charakter prawa podmiotowego przysługującego przedsiębiorcy. Prawo do firmy powstaje z chwilą wpisania przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej i trwa do chwili zakończenia jej działalności. W tym też czasie w przepisie art. 4310 k.c. firma uzyskała szeroką autonomiczną ochronę oderwaną od roszczeń określonych w art. 24 k.c. Bezspornym jest, że w chwili demontażu napisu "b. & p." spółka cywilna nie istniała, a zdjęcie napisu z korpusem nazwy nieistniejącej nazwy spółki cywilnej na polecenie jednego z byłych wspólników, tj. R. P. nie nosiło cech bezprawności. Polecenie zdjęcia spornego napisu łączyło się z poleceniem zdjęcia tablic informacyjnych dotyczących działalności nieistniejącej spółki cywilnej. Zatem Sąd na podstawie art. 24 k.c. oddalił powództwo w stosunku do R. P. Z przeprowadzonego postępowania dowodowego nie wynika, aby prawo do nazwiska powoda zostało naruszone przez pozwaną spółkę jawną, czy też pozwaną k.p.-W. Fakt, iż pozwany R. P. wspólnie z córką K. P. -W. działa jako kancelaria radców prawnych w formie spółki jawnej nie oznacza ich odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych powoda K. B. Powód jako podstawę solidarnej odpowiedzialności pozwanych wskazał na regulację art. 422 k.c., który wprowadza odpowiedzialność solidarną ze sprawcą pomocników, podżegaczy, czy też osoby, które świadomie skorzystały z wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody. Powód w toku procesu nie wykazał, aby pozwana spółka jawna i pozwana K. P.-W. były pomocnikami w rozumieniu omawianego przepisu. Spór bowiem ogniskuje się wokół byłych wspólników spółki cywilnej i nierozwiązanych kwestii związanych ze współwłasnością nieruchomości i prowadzonej działalności, co rodzi konflikty i problemy związane z podjęciem jakichkolwiek decyzji. Wskazać bowiem należy, iż zgodnie z art. 422 k.c. czyn niedozwolony, o którym mowa w tym przepisie, polega na świadomym skorzystaniu z wyrządzonej innemu podmiotowi szkody, która powstała w wyniku innego czynu niedozwolonego zaistniałego wcześniej. Pomiędzy działalnością pomocnika a szkodą musi istnieć związek przyczynowy, który zachodzi wtedy, gdy wola pomocnika skierowana jest na dokonanie czynu niedozwolonego. Powód w myśl art. 6 k.c. nie wykazał podstaw odpowiedzialności pozwanej spółki jawnej oraz pozwanej K. P.-W., zatem Sąd w oparciu o art. 422 k.c. w związku z art. 24 k.c. powództwo oddalił.